ഡാര്‍വിന്റെ ചെറിയ കത്തിന് 1.30 കോടി രൂപ!

പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവായ ചാള്‍സ് ഡാര്‍വിന്റെ കത്തിന് 1,97,000 ഡോളര്‍ (ഏകദേശം 1.30 കോടി രൂപ) ലേലത്തുക. ബൈബിളില്‍ വിശ്വാസമുണ്ടോ എന്ന മക്‌ഡെര്‍മോട്ടിന്റെ ചോദ്യത്തിന് ‘ഇല്ല’ എന്ന ഡാര്‍വിന്റെ മറുപടിയടങ്ങുന്നതാണ് കത്ത്. നൂറു വര്‍ഷത്തിനു മേല്‍ പുറംലോകം അറിയാതിരുന്ന ആ കത്താണ് യുകെ ആസ്ഥാനമായ ലേലസ്ഥാപനമായ ബോണ്‍ഹാംസ് വഴി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലേലം ചെയ്തത്.

ഫ്രാന്‍സിസ് മക്‌ഡെര്‍മോട്ട് എന്നയാള്‍ക്ക് ഡാര്‍വിന്‍ 1880 ല്‍ എഴുതിയ കത്താണു പ്രതീക്ഷിച്ചതിന്റെ ഇരട്ടിയിലധികം തുകയ്ക്കു ലേലം ഉറപ്പിച്ചത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.