ഇംഗ്ലീഷ് ഔദ്യോഗികമാക്കില്ല

പി. പി. ചെറിയാൻ

ഫാർമേഴ്സബ്രാഞ്ച്: ടെക്സസിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട് സിറ്റികളിലൊന്നായ ഫാർമേഴ്സ് ബ്രാഞ്ചിൽ ഇനി മുതൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഔദ്യോഗിക ഭാഷയായി അംഗീകരിക്കുകയില്ല. ഇംഗ്ലീഷ് ഔദ്യോഗിക ഭാഷയായി അംഗീകരിച്ച 2006 ലെ ഓർഡിനൻസ് റീപ്പിൽ ചെയ്യാൻ കൗൺസിൽ തീരുമാനിച്ചു.
2006 ലെ ഓർഡിനൻസ് സിറ്റിയുടെ എല്ലാ ഔദ്യോഗീക രേഖകളും ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്ക ണമെന്നാണ് അനുശാസിക്കുന്നത്.

ഫാർമേഴ്സ് ബ്രാഞ്ച് സിറ്റിയുടെ തീരുമാനം പുതിയ ചരിത്രം എഴുതി ചേർത്തിരിക്കയാണെന്ന് ഫാർമേഴ്സ് ബ്രാഞ്ച് ഐഎസ്ഡി ബോർഡ് മെമ്പർ കാൻഡൻസ് വലൻസ്യുല അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അമേരിക്കയിൽ ഇങ്ങനെയൊരു വിവാദ തീരുമാനം സ്വീകരിച്ച ആദ്യ സിറ്റിയായിരിക്കും ടെക്സസിലെ ഫാർമേഴ്സ് ബ്രാഞ്ച്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.