ഡാലസിൽ ജോബ് ഫെയർ മാർച്ച് 6 ന്

പി. പി. ചെറിയാൻ

ഡാലസ്: മാർച്ച് 6 തിങ്കളാഴ്ച്ച ഡാലസിൽ ജോബ് ഫെയർ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. മോക്കിങ്ങ് ബേഡ് ഡബിൾട്രി ഹോട്ടലിലാണ് ഡാലസ് ഫോർട്ട് വർത്തിലെ വിവിധ കമ്പനികളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികൾ യോഗ്യരായ തൊഴിൽ അന്വേഷകരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള ഇന്റർവ്യു സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. രാവിലെ 11 മുതൽ 2 വരെയാണ് സമയം.

ഇന്റർവ്യുവിന് വരുന്നവർ നേരത്തെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അർഹരായവർക്ക് നിയമനോത്തരവ് തൽസമയം തന്നെ നൽകുന്നതാണ്. ഇത്തരം ജോബ് ഫെയറിലൂടെ നിരവധി പേർക്ക് തൊഴിൽ ലഭിക്കുന്നുവെന്നതാണ് സംഘടാകരെ ഇതിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കോസ്റ്റ് റ്റു കോസ്റ്റ് കരിയർ ഫെയർ വെബ് സൈറ്റിൽ നിന്നും ലഭിക്കും.

അഡ്രസ്:
മോക്കിങ്ങ് ബേഡ് ഡബിൾട്രി ഹോട്ടൽ
3300w Mockingbird Lame
Dallas, Te- 75235

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.