‘സ്‌നേഹപൂര്‍വ്വം സ്വന്തം അമ്മായിയപ്പന്‍’ !!!

ഒരു അമ്മായിയമ്മ മൂന്ന് മരുമക്കളുടെ സ്‌നേഹം പരീക്ഷിച്ചറിയാന്‍ തീരുമാനിച്ചു. ആദ്യം മൂത്ത മരുമകനെയും കൂട്ടി നടക്കാനിറങ്ങി. ഒരു കുളത്തിന്റെ അടുത്തെത്തിയപ്പോള്‍ അമ്മായിയമ്മ കുളത്തിലേക്ക് ചാടി. ഉടനെ മൂത്ത മരുമകന്‍ കുളത്തിലേക്ക് ചാടി അമ്മായിയമ്മയെരക്ഷിച്ചു. പിറ്റേ ദിവസം ഉറക്കമുണര്‍ന്ന മരുമകന്‍ കണ്ടത്

‘ സ്‌നേഹപൂര്‍വ്വം സ്വന്തം അമ്മായിയമ്മ’ എന്ന കുറിപ്പോടെ ഒരു ടൊയോട്ട കൊറോള കാര്‍ മുറ്റത്ത് കിടക്കുന്നതാണ്.

അടുത്ത ദിവസം രണ്ടാമത്തെ മരുമകനെയും കൂട്ടി നടക്കാനിറങ്ങി. ഒരു ചെറിയ പാലത്തിന്റെ മുകളില്‍ എത്തിയപ്പോള്‍ അവിടെ നിന്ന്! തോട്ടിലേക്ക് ചാടിയ അമ്മായിയമ്മയെ ഉടനെ രണ്ടാമത്തെ മരുമകന്‍ രക്ഷിച്ചു. പിറ്റേ ദിവസം ഉറക്കമുണര്‍ന്ന മരുമകന്‍ കണ്ടത്

‘ സ്‌നേഹപൂര്‍വ്വം സ്വന്തം അമ്മായിയമ്മ’ എന്ന കുറിപ്പോടെ ഒരു ടൊയോട്ട കൊറോള കാര്‍ മുറ്റത്ത് കിടക്കുന്നതാണ്.

അടുത്ത ദിവസം മൂന്നാമത്തെ മരുമകനെയും കൂട്ടി നടക്കാനിറങ്ങി. ഒരു പാലത്തിന്റെ മുകളില്‍ എത്തിയപ്പോള്‍ അവിടെ നിന്ന്! നദിയിലേക്ക് ചാടിയ അമ്മായിയമ്മയെ മൂന്നാമത്തെ മരുമകന്‍ രക്ഷിച്ചില്ല. പിറ്റേ ദിവസം ഉറക്കമുണര്‍ന്ന മൂന്നാമത്തെ മരുമകന്‍ കണ്ടത് ഒരു ആങണ കാര്‍ മുറ്റത്ത് കിടക്കുന്നതാണ്.

അതിലൊരു കുറിപ്പ് ‘ സ്‌നേഹപൂര്‍വ്വം സ്വന്തം അമ്മായിയപ്പന്‍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.