എരിവുള്ള തേങ്ങ അരച്ച മീന്‍ കറി

നല്ല എരിവുള്ള തേങ്ങ അരച്ച മീന്‍ കറി. കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ തന്നെ കൊതിതോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ. അത് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്നു നോക്കാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.