തൃശൂർ പൂരത്തിന് കൊടിയിറങ്ങി

തൃശൂർ: പൂരങ്ങളുടെ പൂരമായ തൃശൂർ പൂരത്തിന് കൊടിയിറങ്ങി. വടക്കും നാഥനെ സാക്ഷിയാക്കി തിരുവമ്പാടിയും പാറമേൽക്കാവും അടുത്ത പൂരത്തിന് കാണാമെന്ന് പറയുന്ന ഉപചാരം ചൊല്ലൽ ചടങ്ങോടെയാണ് ഇക്കൊല്ലത്തെ പൂരത്തിന് കൊടിയിറങ്ങിയത്. മൂന്ന് തവണ ഉപചാരം ചൊല്ലിയതിന് ശേഷം ഭഗവതിമാർ ശ്രീമൂലസ്ഥാനത്ത് നിന്നും താഴോട്ടിറങ്ങി.
പൂരത്തിന്റ ഭാഗമായുള്ള കുടമാറ്റവും മഠത്തില്‍ വരവും ഇലഞ്ഞിത്തറമേളവും ബുധനാഴ്ച നടന്നു. വിദേശികളുള്‍പ്പെടെ ജനസഹസ്രങ്ങളാണ് തൃശൂര്‍ പൂരം കാണാനെത്തിയത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.